मनरा मा.वि. र ने.रा.आ. विधालयमा नगर प्रमुख द्वारा पाठय पुस्तक वितरण गरियो ।