FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मनराशिसवा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ ७९-८० 02/23/2023 - 12:05 PDF icon Notice
मनराशिसवा नगरपालिकाको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 13:46 PDF icon Notice
मनराशिसवा नगरपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 13:44 PDF icon Notice
मनराशिसवा नगरपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 13:38 PDF icon Notice
मनराशिसवा नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 13:36 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन.pdf
मनराशिसवा नगरपालिका,नगर प्रहरि प्रहरि ऐन,२०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 13:34 PDF icon Municipal Police Law
मनराशिसवा नगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका,२०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 13:32 PDF icon incentive
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 01/23/2023 - 16:31 PDF icon Notice
नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 01/23/2023 - 16:29 PDF icon Notice
मनराशिसवा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९ ७९-८० 01/23/2023 - 16:28 PDF icon Notice

Pages

युवा संस्कार शिविर समापन समारोह ।