४० औं शिक्षा दिवस र ५३ औं अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा साईकल वितरण कार्यक्रमका केही झलक।